Rodziny wspierające

Drukuj

W celu wspierania rodziny przezywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objętą pomocą rodziny wspierającej.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w :

• opiece i wychowaniu dziecka,
• prowadzeniu gospodarstwa domowego
• kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Jest to rodzina, posiadająca odpowiednie predyspozycje osobowościowe, znajdująca się
w bezpośrednim otoczeniu dziecka i gotowa objąć pomocą w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych inną rodzinę, przeżywającą trudności. Pod opieką asystenta rodziny, współpracuje ona z rodziną potrzebującą pomocy i jej dziećmi.

Rodzina wspierająca może pomagać w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych, w tym roli rodziców. Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć różnych aspektów życia takich, jak: organizowanie czasu wolnego dzieciom, wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny, pomoc w nauce, wskazówki dotyczące wychowania dzieci.
Współpraca ta odbywa się za zgodą rodziny i w oparciu o plan pracy. W zależności
od zakresu udzielanej pomocy rodzina ta może otrzymywać zwrot poniesionych kosztów. Określenie form współpracy gminy z rodziną wspierającą, zakres pełnionych przez nie obowiązków należy do kompetencji samorządu gminy.
Rodzina wspierająca powinna współpracować z asystentem rodziny. Nie przydzielenie rodzinie asystenta nie stanowi jednak przeszkody w przydzieleniu rodzinie rodziny wspierającej.
Rodzina wspierająca powinna pochodzić z bezpośredniego otoczenia dziecka, w szczególności środowiska sąsiedzkiego czy też przyjaciół. Nie są to osoby spokrewnione z dzieckiem, chociaż mogą być. Mają to być osoby, które znają rodzinie i interesują się jej sytuacja oraz są gotowi jej pomóc. Wsparcie ze strony rodzin wspierających powinno być aktywne i nastawione na bieżącą pomoc rodzinie przezywającej trudności .
Należy jednak pamiętać, że rodzina wspierająca nie może zastępować rodziny przeżywającej trudności w prowadzeniu domu, zakupów czy wychowaniu dziecka, ale ma służyć radą i pomocą.