Ułatwienia dostępu

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna wspiera rodziny i osoby w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Praca socjalna jest działalnością zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia rodzin i osób a także ich integracji ze środowiskiem.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Jeżeli posiadasz troje lub więcej dzieci możesz skorzystać z Karty Dużej Rodziny.
Deklaracja dostępności

Świadczenie wychowawcze - „Rodzina 500+”. Nowe zasady od 1 lipca 2019 roku

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze:

 • matce,
 • ojcu,
 • opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu, jeżeli wystąpił z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka,
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie tj. schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo w pieczy zastępczej,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Brak wymogu ustalenia alimentów

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Świadczenie wychowawcze wypłacane jest w kwocie 500 zł na dziecko.

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze bez kryterium dochodowego przysługuje na każde dziecko w rodzinie do ukończenia 18. roku życia.

Aby uzyskać prawo do „500+” na nowych zasadach, rodzice dziecka, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, a chcą wnioskować również na pierwsze dziecko, składają od 1 lipca 2019 r. jeden wniosek na wszystkie dzieci, na podstawie którego zostanie odpowiednio przyznane świadczenie.

Składając wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., osoba ubiegająca się otrzyma wypłaty świadczenia na nowych zasadach wraz z wyrównaniem od 1 lipca.       

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane do  31 maja 2021 r. Oznacza to, że w 2020 r. nie trzeba będzie składać kolejnych wniosków. W celu uzyskania świadczenia na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. trzeba będzie złożyć kolejny wniosek. Od 1 lutego 2021 r. będzie można zrobić to elektronicznie, a od 1 kwietnia 2021 r. w wersji papierowej.

Od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego zostanie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy adres mailowy nie został wskazany, wnioskodawca będzie miał możliwość odebrania informacji w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego nadal wymagają wydania decyzji.

Ważne terminy!  Kiedy będą wypłacone pieniądze:

 • złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
 • złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 • złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
 • złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Wnioski o „500 +” można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 r., a tradycyjną – od 1 sierpnia 2019 r.

Sposoby składania wniosków na nowych zasadach nie zmieniają się. Tak jak w poprzednich latach, można to zrobić:

 • drogą elektroniczną  (za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz poprzez bankowość elektroniczną)
 • drogą tradycyjną  (podczas osobistej wizyty w urzędzie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składa się w urzędzie miasta/gminy/ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku gdy o świadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej – w urzędzie właściwym ze względu na miejsce położenia tego domu pomocy społecznej.

Nowy wzór wniosku wraz z załącznikiem, obowiązujący od 1 lipca 2019 r., można pobrać osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku, pok. nr 7 lub bezpośrednio ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019  

W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, osoba ubiegająca się jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku. Niepoinformowanie o zmianach może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, a w konsekwencji – koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Świadczenie wychowawcze a praca poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli wnioskodawca lub członek jego rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami lub występuje z zapytaniem o koordynację do Marszałka Województwa w celu rozpatrzenia wniosku i ustalenia czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacja sytemu zabezpieczeń społecznych. Ma to na celu niedopuszczenie do sytuacji pobierania  przez tą samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

 

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158