Ułatwienia dostępu

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Drukuj

Komu przysługuje zapomoga.

  1. matce lub ojcu dziecka,
  2. opiekunowi prawnemu dziecka,
  3. opiekunowi faktycznemu dziecka

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje:

  1. Jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
  2. Osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że: : rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje; ojciec dziecka jest nieznany; powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone; sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania  dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka; dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Zapomoga przysługuje, jeżeli:

  1. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł. Przepisy art. 5 ust. 4-4b, 1-9 i 11 ustawy o świadczeniach rodzinnych stosuje się odpowiednio (dotyczące ustalania dochodu rodziny).
  2. Kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Wymogu pozostawania pod opieką medyczną nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Wysokość zapomogi.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego można pobrać ze strony internetowej  Ministerstwa Rodziny Pracy i polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin lub osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku.

Szczegółowych informacji w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka udziela:


Emilia Krawczuk
– Starszy Referent Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku

I piętro pok. nr 7

Telefon: 87/ 642-22-31