Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna wspiera rodziny i osoby w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Praca socjalna jest działalnością zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia rodzin i osób a także ich integracji ze środowiskiem.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Jeżeli posiadasz troje lub więcej dzieci możesz skorzystać z Karty Dużej Rodziny.
Deklaracja dostępności

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

DEFINICJA PRZEMOCY

Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające je na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

RODZAJE PRZEMOCY

 1. Przemoc fizyczna
  Każde zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary mogące prowadzić do bólu oraz fizycznych obrażeń (m.in. popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, nie udzielenie koniecznej pomocy).
 2. Przemoc psychiczna
  Agresywne zachowania, które mają charakter poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołują emocjonalne cierpienie lub ból (m.in. wyśmiewanie, wyzywanie, stała krytyka, kontrolowanie ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, zawstydzanie, oskarżanie, stosowanie gróźb, szantażowanie).
 3. Przemoc seksualna
  Wymuszanie współżycia seksualnego lub nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych.
 4. Przemoc ekonomiczna
  Uniemożliwianie dostępu do rodzinnych środków finansowych i możliwości ich pozyskiwania (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny).
 5. Zaniedbanie
  Przemocą jest także ZANIEDBYWANIE I NIEZASPOKAJANIE podstawowych potrzeb członka rodziny, które prowadzi do jego cierpienia.

SKUTKI PRZEMOCY

Długotrwałe trwanie w przemocy prowadzi do zaburzeń charakterystycznych dla osób przeżywających ekstremalne, traumatyczne doświadczenia. Osoby przystosowują się powoli do roli ofiary i przestają się bronić. Konieczna jest wtedy pomoc z zewnątrz!

Dzieci wzrastające w domu przepełnionym przemocą są jej często zapomnianymi ofiarami.

Doznają przemocy nie tylko wtedy, gdy są bezpośrednio maltretowane lub zaniedbywane przez rodziców lub opiekunów. Cierpią także wtedy, gdy są świadkami przemocy dorosłych.
Przemoc domowa wyrządza dzieciom wiele poważnych szkód zarówno fizycznych, jak i psychicznych, których skutki są odczuwalne również w życiu dorosłym.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy domowej pamiętaj że, Twoim moralnym i prawnym obowiązkiem jest zareagowanie i zgłoszenie tego faktu odpowiednim instytucjom.
Poniższe instytucje, które mogą wszcząć procedurę Niebieskiej Karty poprzez wypełnienie formularza "Niebieska Karta A":

 • Policja,
 • Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (jeśli przemoc związana jest z problemem alkoholowym),
 • Placówki Oświaty,
 • Placówki służby zdrowia.

Niebieska Karta służy:

 • dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie,
 • ocenie zagrożenia dalszą przemocą,
 • przygotowaniu skutecznego planu pomocy osobie poszkodowanej,
 • usprawnianiu procedur działania w sprawach dotyczących przemocy,
 • poszerzaniu wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy.

Osoby z powiatu augustowskiego mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i porad prawnych udzielanych przez:

 • konsultanta psychologa Martę Urban, przyjmującą w Biurze Projektu, ul. 3 Maja 13, 16- 300 Augustów (II piętro, pokój nr 5), w godzinach od 7:30 do 15:30. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod w/w adresem, bądź telefonicznie (87) 641 02 04
 • psychologa  Alicję Klebanowską, przyjmującą w Biurze Projektu, ul. 3 Maja 13, 16- 300 Augustów (II piętro, pokój nr 5), w każdą środę i piątek w godzinach od 16:00 do 18:00. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod w/w adresem, bądź telefonicznie (87) 641 02 04.
 • prawnika przyjmującego w Biurze Projektu, ul. 3 Maja 13, 16- 300 Augustów (II piętro), w każdy poniedziałek i piątek w godzinach od 11:00 do 15:00. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod w/w adresem, bądź telefonicznie (87) 641 02 04.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52 prowadzi zajęcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie - PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY, który ma na celu oduczenie stosowania przemocy - wobec osób dorosłych oraz dzieci.

Cotygodniowe zajęcia grupowe, realizowane w okresie trzech miesięcy, rozpoczynają się od spotkania indywidualnego. W czasie tego spotkania można dowiedzieć się wiele na temat istoty przemocy, zapoznać się z treściami programu i zdecydować o uczestnictwie.

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158