Karta dużej rodziny

Drukuj

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  1. w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  2. w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  3. bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej ww. warunki.
Karta przysługuje ww. rodzinom niezależnie od uzyskiwanych dochodów.

Okres ważności Karty Dużej Rodziny.

Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio.
Dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia.
Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Korzyści z posiadania Karty Dużej Rodziny.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej – na bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na terenie całego kraju na terenie całego kraju.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.

Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Na stronie www.rodzina.gov.pl można znaleźć:

  1. odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
    https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pytania
  2. listę instytucji i placówek oferujących zniżki:
    https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny

Jak i gdzie otrzymać Kartę Dużej Rodziny

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku.
Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 13:30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku, ul. Kościelna 3, pokój nr 10.
Szczegółowych informacji w sprawie wydawania KDR udziela: Halina Sierocka – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku
I Piętro, pok. nr 10
Telefon: 87/ 642-22-31
Wniosek o wydanie Karty można pobrać z Internetu ze strony www.rodzina.gov.pl (https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki) lub osobiście w siedzibie Ośrodka.