Fundusz alimentacyjny

Drukuj

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo  innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych i/lub z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, są obowiązani do każdorazowego, niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie organu wypłacającego świadczenia.

Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i  bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem.

W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.

Dochód uprawniający do świadczeń.

Prawo do świadczenia z  funduszu  przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł.
Ustalając prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres od 1 października 2016 r. do 30 września  2017 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2015 r. Na dochód ten składają się następujące składniki:

W przypadku, gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód z tego tytułu oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w jej posiadaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Miesięczna wartość dochodu z 1 ha przeliczeniowego została określona na poziomie 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z treścią obwieszczenia z dnia 23 września 2016 r. dochód ten w 2015 r. wyniósł 1.975,00 zł, tj. 164,58 zł miesięcznie.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów tytułem wykonawczym jednakże nie wyżej niż 500 zł miesięcznie.

Okres otrzymywania świadczeń, kiedy złożyć wniosek.

Świadczenia z  funduszu alimentacyjnego przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać już od 1 sierpnia.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.    `

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego można pobrać ze strony internetowej lub osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku.
Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 13:30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku, ul. Kościelna 3, pokój nr 1.

Szczegółowych informacji w sprawie zasad wypłacania świadczeń wychowawczych udziela: Monika Kobeldzis – Referent Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku
Parter, pok. nr 1
Telefon: 87/ 642-22-31

Dokumenty do pobrania: